Thắc mắc - Bk giấy da bò thấm nước có chỉ 70mm x 100Y

Qua lại