Tin tức, băng keo kim hoang gia, bang keo đục, băng keo trong, bang keo các loại
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BĂNG KEO KIM HOÀNG GIA
Thứ bảy, 03 Tháng 3 2012 18:05

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BĂNG KEO KIM HOÀNG GIA

Các Bộ phận trực thuộc Công ty là những bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp Hội đồng thành viên, Giám đốc và Lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý vận hành xưởng sản xuất băng keo an toàn hiệu quả xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, quản lý kinh tế tài chính, nghiên cứu công nghệ tiên tiến, sắp xếp tổ chức sản xuất, kiểm tra đánh giá, dự báo khả năng, hiệu quả kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bảo toàn và phát triển vốn của toàn Công ty.

A.NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG:

Nhiệm Vụ Chức năng, của các Bộ phận bao gồm:

- Chức năng tham mưu

- Chức năng quản lý và chỉ đạo thực hiện

- Chức năng phối hợp giám sát, kiểm tra

- Chức năng liên hệ

- Chức năng hướng dẫn

- Chức năng kiểm tra báo cáo

  • Theo chức năng, nhiệm vụ Bộ phận nào chủ trì công việc gì thì được yêu cầu các phòng, xưởng khác cung cấp số liệu, thông tin… phục vụ cho nội dung của công việc đó.
  • Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của từng Bộ phận được xây dựng cụ thể của lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao, Trưởng các Bộ phận có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Bộ phận mình theo đúng quy định của Công ty ban hành.

1. Văn phòng:

1. 1.    Chức năng:

Văn phòng CÔNG TY TNHH KIM HOÀNG  GIA  là bộ phận giúp việc Giám đốc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp giữa các phòng, xưởng Công ty trong việc thực hiện các quyết định của Giám đốc và Lãnh đạo của Công ty.

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính quản trị, thi đua khen thưởng, kỷ luật. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc, sinh hoạt thuộc Văn phòng Công ty.

- Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi, đến, các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, giao dịch, tiếp khách, bảo vệ cơ quan, trang trí, khánh tiết… công tác an ninh trật tự, nơi làm việc.

1. 2. Nhiệm vụ:

- Quản lý và hướng dẫn các phòng ban Công ty về công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Công ty.

- Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Công ty; thông báo ý kiến kết luận tại các hội nghị, cuộc họp giao ban, làm việc của Giám đốc; phối hợp với các phòng, chuẩn bị các bài viết, trả lời, phỏng vấn cho Lãnh đạo Công ty.

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác tổ chức nhân sự của Công ty.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện các chế độ, chính sách (nâng lương, nâng bậc, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, giải quyết các chế độ BHXH…) với người lao động, kế hoạch trang bị BHLĐ cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch lao động, định biên, định mức lao động, theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động, thu nhập từ tiền lương, phân tích tình hình sử dụng lao động, trả lương cho CBCNV.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho CBCNV.

- Hướng dẫn công tác thi đua, làm thường trực hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo Quy định.

- Văn phòng công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty mọi hoạt động của các phòng và các lĩnh vực được phân công theo chức năng.

- Tham mưu và góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về việc bố trí, sắp xếp lao động, sử dụng lao động và các Quy định hiện hành khác trong toàn Công ty. Kiến nghị Lãnh đạo Công ty xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật của Công ty.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội quy bảo vệ an ninh trật tự cho toàn thể CBCNV. Phối hợp với cơ quan Công an, quân sự địa phương để thực hiện tốt công tác này.

- Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ tài sản của Công ty. Quản lý, lập và thực hiện các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

Đối với khách đến giao dịch, làm việc nhân viên có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các Quy định đã ban hành, nghiêm cấm không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực sản xuất của Công ty .

- Phối hợp với các Cơ quan chính quyền tại địa phương để thực hiện việc quản lý nhân, hộ khẩu trong Công ty theo Quy định hiện hành của Nhà nước và hoạt động khác tại địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

Theo Newsonline.vn

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL